banner
 ,
 
   

BASILMIŞ KİTAPLAR

Psikodrama - Kurum ve uygulamadaki gelişmeler   Psikodrama - Kurum ve Uygulamadaki Gelişmeler
2013, Nobel yayıncılık, Çeviri editörü ve Çevirmen : İnci Doğaner,

Psikodrama, Jacob Levi Moreno tarafından 21. yy'ın başlarında geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemidir.Özellikle ilişkiler üzerine yaptığı vurgu ile psikiyatride öncü bir akım olmuştur.Psikanalize benzer şekilde psikodrama da sadece ruhsal bozukluklarla ilgilenmekle kalmaz, bireyin çocukluktan başlayan gelişim çizgisini izleyerek onun sağlığını konu eder. Özellikle yaratıcılığa yaptığı vurgu ile psikodrama neredeyse ayırt edici bir nitelik taşır. Bireylerin nasıl hasta olduklarından çok nasıl yaratıcı olup eski ve yeni sorunlarına yeni çözümler getirebilecekleri ile ilgilenir. Psikodrama normallikten çok bunun ötesindeki yaratıcılığı konu hedefler. Bir uzantısı olan sosyodrama ile de toplumsal dinamikleri araştırıp geliştirir.
Morenodan bu yana psikodrama  

Moreno'dan bu yana Psikodrama
2013, Nobel yayıncılık, 3 bölüm çeviri : İnci Doğaner,

Moreno'dan bu yana Psikodrama nasıl gelişti?
Psikodramayı bu kadar etkili bir grup psikoterapisi yöntemi yapan nedir?
J.L. Moreno psikodramanın öncü figürüdür.Fikirleri ve uygulamaları tüm psikoterapi alanında büyük bir etki yaratmıştır. Moreno'dan bu yana Psikodrama'da çoğu Moreno'nun kendisi tarafından eğitilmiş olan ve uluslararasında tanınmış bir çok psikodrama uygulayıcısı, Moreno'nun 1974'teki ölümünden beri psikodrama yöntemi ve teorisindeki yenilikleri tartışıyor. Bu güçlü grup psikoterapisinin anahtar kavramlarını açıklıyor, terapistler olarak bu fikirlerin kendi uygulamalarını nasıl geliştirdiğini ve esin kaynağı olduğunu anlatıyor. Bu kitap J.L. Moreno'nun grup psikoterapisinin gelişimindeki yerine yeniden bir değerlendirme sağlıyor. Tüm psikodramatistlerinin ve ruh sağlığı alanında çalışan diğer profesyonellerin ilgisini çekecektir.

Psikodramaya derinlemesine bakış   Psikodramaya derinlemesine bakış
2013, Nobel yayıncılık, 2 bölüm çeviri : İnci Doğaner,

Günümüzde Psikodrama, temel aldığı kuramdan çok, uygulama alanları üzerinden tanınmakta ve tartışılmaktadır. Bu kitap özgün ve anlaşılır dili ile psikodrama kuramı ve temel psikodramatik kavramlara yönelik sistematik açıklama ve çözümlemeler getirmekte, dolayısıyla bu kitap bağlamında, psikodrama uygulamalarının kuramsal alt yapısı aydınlığa çıkarılmaktadır.
Derinlikli bir biçimde psikodramatik kavramlara yönelinmesinin yanında bu kitapta psikodrama grubunda üyeler arası ilişki ve iletişimler, psikodramatistlerin farklı rolleri üzerinde de durulmuştur.
Bütün bu boyutları ile Peter Felix Kellermann'ın bu kitabı psikodrama eğitiminde gerek eğitilenler gerekse eğiticiler açısından çok yararlı bir baş ucu kitabı niteliği taşımaktadır.
Soy Sendromu   (The Ancestor Syndrome) Soy Sendromu.
Anne Ancelin Scützenberger. Çeviri: İnci Doğaner. Duvar Kitabevi, İzmir, 2011.

Anne Ancelin Schützenberger bu kitapta, bizim, sadece kuşak zinciri aracılığıyla, aslında atalarımız tarafından yaşanan sarsıntı (travma) ve olaylarla, nasıl bu zamanda ziyaret edildiğimizi, bu konuda nasıl da seçim şansımız olmadığını gösteriyor. Kitaptaki etkileyici olgu örnekleri, genososyogramlar; danışanların mantıksız korkularını, psikolojik ve hatta fiziksel rahatsızlıklarını, kendi yaşamları ile onları dünyaya getirenlerin yaşamları arasındaki koşutlukları keşfederek ve anlayarak nasıl aştıklarını gösteriyor.
Bir Ruh gezgininin serüvenleri   Bir Ruh Gezginin Serüvenleri.
Kısa Terapi Öyküleri, İnci Doğaner, 2010, Duvar Yayınları.

Duvar'ın genel yayın yönetmeni Hasip Akgül kitabı şöyle tanıtıyor: Psikodrama insanın spontan ve yaratıcı yanını harekete geçirerek, grup içinde değişip gelişebileceğini ortaya koyan yerine göre bir eğitim ve sağaltım tekniğidir. Bu terapi yöntemi sahne, canlandırma ve imgelemede (semboldrama) (İD) kullanılır. İnci Doğaner, baş oyuncunun değişim, dönüşüm(İD) anlarında olup bitenleri anlattığı şiir ve kısa öykü arasında gidip gelen kendine özgü bir anlatıma ulaştığı bu yazılarında arınma ve değişimi okuyanlara da taşıyor.
Psikodrama Eğitimi   (Psychodrama Training: An Europian View) Avrupa Gözüyle Psikodrama.
Editör: Pierre Fontaine. Çeviri Editörü: İnci Doğaner, 2007, Ege Üniversitesi Basımevi.

Bu kitap Avrupa Psikodrama Eğiticileri Federasyonu'na (FEPTO) bağlı enstitü eğiticilerinin katkılarıyla oluşmuş bir kitaptır. Psikodramanın gelişiminin tanımlanması ile başlamaktadır. İkinci kısımda başvurudan başlayıp sertifikasyona kadar süren bir çizgide psikodrama eğitiminin öğeleri ile ilgili konulara değinilmektedir. Konular, terapötik grup yaşantısından ileri grup deneyimine, bağımsız uygulama aşamalarına, süpervizyona, araştırmaya dek uzanmaktadır. Son olarak mezunlardan gelen sesler vardır.
Bu çalışmayı buradan indirebilirsiniz.
Psikoterapde masallar   (Fairytales in Psychotherapy) Psikoterapide Masallar.
Eski ve Yeni Masalların Yaratıcı Kullanımı. Erich Franzke. Çeviri Editörü: İnci Doğaner, 2001, Atadost Yayıncılık.

Bu kitap psikoterapide masalların, öykülerin kullanımına ilişkin olağanüstü bir örnek oluşturuyor. Uygulamalardan gelen çok sayıda örnek ile bireysel psikoterapide ve grup terapisinde masalların kullanımının sağladığı olanaklarla okuru ve uygulayıcıları tanıştırıyor. Psikodramatistler, psikoterapistler ve psikoterapi öğrenme çabası içinde olan herkese değerli ve zengin bir kaynak oluşturuyor.
İçinizdeki müziği eylemek   (ActingOout Your Inner Music: Music Therapy and Psychodrama) İçinizdeki Müziği Eylemek: Müzik Terapisi ve Psikodrama. Joseph J. Moreno. Çeviri Editörü: İnci Doğaner, 2001, Atadost Yayıncılık.

Psikodramada müziğin kullanımına ilişkin gerçek bir araştırma. Yaratıcı sanatların kapsamlı bir şekilde terapide kullanımına ilişkin bir sunum. Müzik terapistleri, psikodramaistler ve yaratıcı sanat terapistleri için çok değerli bir kaynak.
Bu çalışmayı buradan indirebilirsiniz.
Köstek mi? Destek mi ?   (Is it Obstacle or Is it Help?) Köstek mi, destek mi?
İnci Doğaner, 2001, Atadost Yayıncılık.

Bu kitap iç dünyamızdan dış dünyaya uzanan çizgide yakın ilişkilerimizdeki çatışmaları nasıl çözebileceğimize ilişkin çok sayıda örnek sunuyor. Psikoterapi (bireysel, grup) olgularından örnekler getiriyor.
Bu çalışmayı buradan indirebilirsiniz.
Deprem Protagonistleri   (Earthquake Protagonists) Deprem Protagonistleri.
İnci Doğaner, 2000. Atadost Yayıncılık

Bu kitap, 1999 Marmara Depremi ardından hem bölgedeki hem de eğitim ve psikoterapi içindeki olguların bu travmayı nasıl yaşadıklarını örnekliyor ve travmanın psikodramatik terapisi konusunda bir model sunuyor.
Acil Psikiyatri   Acil Psikiyatri.
Klinik Görüşme Ustalıkları   Klinik Görüşme Ustalıkları.   
Tasarım : www.ugurpc.com